تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : تأثير انديشه‌هاي سيد جمال‌الدين اسدآبادي بر اصلاح‌گرايي اسلامي در قرن بيستم

استاد راهنما : دکتر غلام‌رضا خواجي

استاد مشاور : دكتر سيد محمدعلي تقوي

دانشجو : محمدحسين سبحاني

سال تحصیلی 1391-1390

چکیده

اين پژوهش شامل چهار فصل مي‌باشد كه سعي دارد حيات سياسي، تفكرات و عقايد سيدجمال‌الدين اسدآبادي را بررسي نموده و تأثير آن را بر كشورهاي اسلامي و جنبش‌هاي اسلامي قرن بيستم بررسي نمايد. از اين‌رو در فصل اول پژوهش به كليات،‌پرسش،‌فرضيه و پيشينه پژوهش پرداخته شده است. در فصل دوم نظريات و آراء انديشمندان و نظريه‌پردازان در زمينه بروز جنبش‌هاي اسلامي و علل و چگونگي آنها بررسي نموده و همچنين برخورد و رويكردهاي نظري به غرب و مدرنيسم در ايران و نيز گفتمان‌هاي نسبت به مدرنيسم در جهان عرب نيز آورده شده است.

در فصل سوم به حيات سياسي، فعاليت‌هاي علمي-سياسي و اراء و انديشه‌هاي سيدجمال و راه‌حل‌هاي وي براي جهان اسلام پرداخته شده و در فصل چهارم نيز تأثير علمي اين انديشه‌ها را در چهار كشور مصر،‌هند، ايران و تركيه بررسي نموده‌ايم و جنبش‌هاي اسلامي قرن بيستم و اتفاقات سياسي-اجتماعي اين كشورها را در اين قالب به بحث گذاشته‌ايم.

واژگان كليدي: سيدجمال‌الدين،‌جنبش،‌جنبش اسلامي،‌غرب، دنياي اسلام.

 

 

Finland Sevastopol joomla