تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : تحليل پديده‌ي بي‌تفاوتي سياسي در ميان شهروندان مشهد

استاد راهنما : دکتر سعيد گازراني

استاد مشاور : دكتر علي‌اصغر داودي

دانشجو : حنيف اطهري علاف

زمستان 1389

چکیده

بي‌تفاوتي سياسي،‌فقدان مشاركت در حد معمول و مورد انتظار است. در هنگام بروز بي‌تفاوتي سياسي، شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي،‌فشارهايي رواني بر فرد وارد مي‌كنند كه اين فشارها در نهايت فرد را از فعاليت در امور سياسي بازمي‌دارند. در يك جامعه وجود بي‌تفاوتي سياسي را مي‌توان با شاخص‌هايي همچون عدم تلاش براي برخوردارشدن از آگاهي، عدم گرايش به فعاليت‌هاي گروهي، عدم پايبندي به هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي،‌عدم حضور در انتخابات، عدم علاقه‌ي مردم به حكومت و عدم احساس مسئوليت‌پذيري تشخيص داد.

اين پژوهش با عنوان "تحليل پديده‌ي بي تفاوتي سياسي در ميان شهروندان مشهد" ضمن بررسي مفهوم پديده‌ي بي‌تفاوتي سياسي،‌بدنبال پي بردن به اين موضوع بود كه آيا اين پديده در شهر مشهد وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد چه عواملي باعث ايجاد آن شده‌اند؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، به ترتيب يك فرضيه‌ي اصلي و چهار فرضيه‌ي فرعي در نظر گرفته شد كه فرضيه‌ي اصلي عبارت بود از: "وجود شاخص‌هاي بي‌تفاوتي سياسي در مشهد، مبيّن وجود اين پديده در شهر مشهد مي‌باشد." همچنين در فرضيه‌هاي فرعي پژوهش به ترتيب اولويت، متغيرهاي مستقل "وجود كاستي‌هايي در ساختار سياسي كشور"، "قرارداشتن جامعه‌ي ايران در دوران گذار از جامعه‌ي سنتي به جامعه‌ي مدرن"، "شرايط نامناسب اقتصادي" و "عدم وجود آگاهي سياسي در جامعه" را موجب بروز بي‌تفاوتي سياسي ذر شهر مشهد معرفي مي‌كنند.

براي گردآوري داده‌هاي لازم براي آزمون فرضيه‌ها، پرسش‌نامه‌اي با 40 سؤال در ميان نمونه‌ي آماري كه با توجه به قوانين راسكو 500 نفر در نظر گرفته شد،‌توزيع گرديد. اين پرسش‌نامه به تعداد مساوي در مناطق 13 گانه‌ي شهري مشهد توزيع و به صورت خوداجرا توسط پاسخ‌دهندگان تكميل گرديد.

اين پژوهش در چهار فصل تدوين شد كه به ترتيب در فصل اول،‌چارچوب نظري پژوهش بيان گرديد. در فصل دوم با برشمردن دلايل ايجاد و شاخص‌هاي نشان‌دهنده‌ي بي‌تفاوتي سياسي، سعي شد كه مفهوم اين پديده تشريح شود. در فصل سوم روش تحقيق پژوهش به صورت مبسوط بيان گرديد و در فصل چهارم با گردآوري داده‌هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها بررسي شد كه ايا بي‌تفاوتي سياسي در شهر مشهد وجود دارد يا خير.

در نهايت با بررسي داده‌هاي پژوهش،‌اين نتيجه حاصل شد كه بي‌تفاوتي سياسي در ميان شهروندان مشهدي وجود دارد و مهم‌ترين عامل ايجاد آن برخلاف تصور اوليه‌ي پژوهش كه وجود كاستي‌هايي در ساختار سياسي كشور را مدنظر قرار داده بود- قرار داشتن جامعه‌ي ايران در مرحله ي گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن است و عوامل ديگر در جايگاه‌هاي بعدي اهميت قرار مي‌گيرند. در پايان، پژوهشگر ايجاد اصلاحاتي در فرهنگ سياسي مردم و برطرف كردن مشكلات اقتصادي آنان را مهم‌ترين عواملي مي‌داند كه مي‌توانند در از بين بردن بي‌تفاوتي سياسي در جامعه اثرگذار باشند.

كليدواژه‌ها: بي‌تفاوتي سياسي، مشاركت، فرهنگ سياسي.

 

Finland Sevastopol joomla