تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : تأثير توانمندسازي مرزنشينان بر امنيت خراسان جنوبي

استاد راهنما : دكتر احمد بخشي

استاد مشاور : دكتر محسن مديرشانه‌چي

دانشجو : ابوالفضل اكبري‌نيا

زمستان 1392

چکیده

توانمندسازي، به صورت گسترده به شيوه‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌يگرد. بسياري از مديران در محيط كارزار توانمندسازي صحبت مي‌كنند و نويسندگان و صاحب‌نظران مديريت توانمندي را به عنوان راه‌حل بسياري از مشكلات سازماني توصيه مي كنند. توانمندي سال‌هاست كه در حوزه‌هايي از قبيل كار اجتماعي، توسعه مجدد شهري و توسعه خارجي مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين امنيت،‌يك مفهوم ذهني بودن نيز معناي دقيقي ندارد و امنيت، موضوعي است كه در اجتماع شناخته مي‌شود. سؤال از چيستي امنيت و عناصر دخيل در امنيتي شدن پديده‌ها موضوعي است كه ذهن بسياري از صاحب‌نظران مسائل امنيتي را به خود مضغول كرده است.

با بررسي اجمالي مناطق مرزي در مقايسه با مناطق مركزي كشور مي‌توان به شاخص‌هاي عمده‌اي از جمله انزواي جغرافيايي مناطق مرزي،‌دوري از قطب‌هاي صنعتي،‌اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي دست يافت. اين مناطق به دليل تماس با محيط‌هاي متنوع بيروني از ويژگي‌هاي خاصي برخوردارند. وجود مبادلات و پيوندهاي فضايي دو سوي مرز و آسيب‌پذيري و تهديدات مختلف در اين مناطق اهميت ويژه‌اي را در فرايند برنامه‌ريزي، توسعه، آمايش سرزمين به مناطق مرزي داده است كه در صورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالش‌هاي عمده‌اي از جمله عدم ثبات جمعيتي مناطق مرزنشين خواهيم بود، به طوري كه جايگاه اين مناطق در برنامه‌ريزي توسعه كشور و سهم آن در توسعه منطفه‌اي و ملي از مسائل مهم كشور است كه مي‌تاوند تفاوت‌هاي موجود در سطح برخورداري مناطق از مظاهر رفاه و توسعه بين مناطق مرزي و مركزي را به حداقل برساند و از مهاجرت گسترده جمعيت مرزنشين جلوگيري كند و تحول بنيادي در توليد، ايجاد اشتغال، تثبيت جمعيت مرزنشين،‌افزايش درآمد و نهايتاً توسعه‌اي پايدار ايجاد نمايد و به سمت همكاري‌هاي متقابل منطقه‌اي هدايت شوند. اين پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش تحقيق توصيفي-تحليلي ابتدا با بررسي فرصت‌ها و تهديدها، وضعيت مرز خراسان جنوبي را بررسي كرده و سپس به بررسي راه‌هاي توانمندسازي مرزنشينان و تأثير آن در امنيت خراسان جنوبي بپردازد.

واژگان كليدي: توانمندسازي، مرزنشين، مرز، امنيت، خراسان جنوبي.

 

Finland Sevastopol joomla