تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : بررسي زمينه‌هاي عدم توافق كشورهاي ساحلي خزر در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر

استاد راهنما : دكتر سيد هادي زرقاني

استاد مشاور : دكتر محمدجواد رنجكش

دانشجو : سيد مجتبي قرشي

تاریخ دفاع 93-92

چکیده

تا قبل از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 مسئله رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر چندان مورد توجه نبود؛‌اما پس از آن و با سر برآوردن كشورهايي جديد در ساحل شمالي اين درياچه از يك طرف و برآوردهاي جديد در خصوص حجم منابع انرژي بستر و زيربستر درياي خزر سبب شد تا دستيابي به ضوابط حقوقي مشخص كه به بهره‌برداري از اين منابع انتظام بخشد؛‌به اولويت اصلي همه كشورهاي ساحلي تبديل شود. ابتدا به نظر مي‌آمد به دليل بسته بودن اين پهنه آبي، رسيدن به چارچوب حقوقي براي بهره‌برداري همه كشورهاي ساحلي از آن همچون ديگر نمونه‌هاي مشابه- آسان باشد. اما اكنون كه بيش از 20 سال از فروپاشي شوروي مي‌گذرد،‌هنوز رژيمي حقوقي كه مورد پذيرش و توافق همه كشورهاي ساحلي باشد، پديد نيامده است. بررسي چرايي اين مسئله،‌موضوع اين رساله است.

 

Finland Sevastopol joomla