تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : نقش جنبش‌هاي مسلحانه در پيروزي انقلاب اسلامي ايران طي سالهاي 1357 - 1340

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه‌چي

استاد مشاو : دكتر سيدرضا مشرف

دانشجو : محمدحسين محمدي

تاریخ دفاع : 1392

چکیده

ترديدي وجود ندارد كه انقلاب اسلامي يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي تاريخ معاصر ايران و حتي جهان به شمار مي‌رود؛‌چون سرنگوني رژيم مستبد و قدرتمند در منطقه،‌سرآغاز تحولات سياسي و اجتماعي گوناگون در عصر حاضر بود. بر اين اساس عوامل متعددي در سقوط رژيم شاه و پيروزي انقلاب اسلامي نقش داشته‌اند. برخي معتقدند كه رهبري امام خميني،‌اتحاد مردم و مكتب اسلام منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شد. عده‌اي مي‌گويند ظهور قدرت جديد، اقتصاد نابسامان ايران و سياست حقوق بشر كارتر باعث نابودي رژيم پهلوي شد. آنچه مسلم است عوامل ديگري نيز در پيروزي انقلاب و سرنگوني رژيم سلطنتي مؤثر بوده‌اند كه جنبش‌هاي مسلحانه يكي از آن عوامل است. با توجه به اين كه در منابع تاريخي و سياسي كمتر به نقش اين گروه‌ها و سازمان‌ها در پيروزي انقلاب اشاره شده است، پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه نقش جنبش‌هاي مسلحانه در پيروزي انقلاب اسلامي طي سال‌هاي 1340 تا 1357 چه بوده است؟

 

Finland Sevastopol joomla