تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : نقش‌هاي ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما : دكتر احمد جوانشيري

استاد مشاور : دكتر محمد لعل عليزاده

دانشجو : علي مصطفايي

تاریخ دفاع: 1391

چکیده

امروزه سياست خارجي دولت‌ها بيانگر نحوه نگرش آنها نسبت به محيط پيرامون خود و پويايي‌هاي آن است اين طرز تلقي به نوبه خود محصول تلفيق تحولات عيني (محيط عملياتي) و عناصر ذهني (محيط ادراكي و روانشناختي) است كه در شكل گيري الگوهاي رفتاري و كنش متقابل دولت‌ها با يكديگر و با دنياي اطرافشان نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كدن. دگرگوني‌هاي نظري و رفتاري در سياست خارجي ايران بيانگر آن است كه نقش‌هاي ملي متفاوت . متنوعي در ساختار اجتماعي ايران وجود داشته و انعكاس آن در حوزه سياست خارجي تأثير زيادي گذارده است.

هدف پايان‌نامه حاضر تأثير نقش‌هاي ملي بر جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي در گفتمان‌هاي مختلف جمهوري اسلامي است. ظهور گفتمان‌هاي مختلف در فضاي سياسي ايران نگارنده را به بررسي اين موضوع رهنمون كرد كه تغيير در نقش‌هاي ملي به واسطه عوامل داخلي، منظقه‌اي و بين‌المللي تغيير در جهت‌گيري‌ها سياست خارجي ايران را افزايش داده است. بدين منظور به بررسي نقش‌هاي ملي در هر يك از گفتمان‌ها پرداخته شد و در بخش آخر نقش‌هاي ملي در گفتمان‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت تغيير در نقش‌هاي ملي باعث تغيير در جهت‌گيري سياست خارجي در قالب گفتمان‌هاي مختلف به اثبات رسيد.

كليدواژه‌ها: سياست خارجي، نقش‌هاي ملي، جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي، نخبگان، تحولات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

 

Finland Sevastopol joomla