تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : تأثير نفت بر فرازوفرودهاي روابط ايران با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس (پس از انقلاب اسلامي ايران تا سال 1384)

استاد راهنما : دكتر محسن مديرشانه‌چي

استاد مشاور : دكتر حميد احمدي

دانشجو : سميرا نجفيان

تاریخ دفاع : 1388

چکیده

در جهان معاصر نفت به عنوان متغيري تأثيرگذار بارها نقش تعيين‌كننده خود را در معادلات سياسي به اثبات رسانده است؛‌كه از جمله اين موارد مي‌توان به رقابت قدرت‌هاي خارجي براي سلطه هرچه بيشتر بر منطقه خليج فارس، به عنوان بزرگ‌ترين حوضچه نفتي جهان، اشاره كرد.

همچنين بايد گفت كه از منظر علم جغرافياي سياسي نفت به عنوان عامل سياسي-اقتصادي مشترك ميان همه كشورهاي خليج فارس مي‌تواند نقش مهمي در وحدت ميان كشورهاي مذكور ايفا كند.

از سوي ديگر نخستين بار نفت در منطقه خليج فارس در ايران كشف شد و اين كشور دومين حجم ذخاير اثبات‌شده نفت جهان را، پس از عربستان سعودي، داراست. بنابراين به نظر مي‌رسد كه نفت اين پتانسيل را دارد كه نقش مؤٍري در روابط خارجي ايران برعهده گيرد.

بر اين مبنا پژوهش حاضر به بررسي تأثير نغت بر فراز و فرودهاي روابط ايران با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به عنوان عمده‌ترين صاحبان و صادركنندگان نفت و اعضاي اوپك، در مقطع پس از انقلاب اسلامي ايران تا سال 1384،‌مي‌پردازد.

 

 

Finland Sevastopol joomla