تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : نقش و مواضع روحانيون مقيم مشهد در انقلاب مشروطه

استاد راهنما : دكتر محمد باغستاني كوزه‌گر

استاد مشاور :دكتر محسن مديرشانه‌چي

دانشجو : سيده زهره سيّدان

تاریخ دفاع: 1392

چکیده

انقلاب مشروطه از بزرگترين و مهم‌ترين وقايع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران معاصر به مشار مي‌آيد كه در شكل‌گيري آن، گروه‌هاي مختلف مردم نقش ايفا كردند كه بدون شك نقش روحانيون آگاه و مبارز در تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران، انكارناشدني است. روحانيون و علما به عنوان زعماي ديني و محل رجوع مردم در امور ديني و دنيوي،‌توانستند با اموزش مباني عقيدتي و اجتماعي اسلام به مخاطبانشان، نقش عظيمي در بيداري ايرانيان داشته باشند.

در اين ميان مشهد يكي از شهرهاي مذهبي ايران بوده و روحانيون اين شهر، در حمايت يا مخالفت با انقلاب مشروطه به ميدان آمدند. روحانيوني كه به سبب برخورداري از پايگاه و جايگاه پرسابقه خود در اين شهر و همچنين حمايت بي دريغ مردم از آنها، باعث شد كه از نقش درجه اول برخوردر شوند و همه‌گونه مواضع و عملكردشان، بازتاب گسترده‌اي در ميان مردم داشته باشد.

در اين پايان‌نامه كوشش شده تا به بررسي اين مواضع و آراء و عملكردها پرداخته و چگونگي و چرايي آنها تبيين شود و نقش و مواضع روحانيون مقيم مشهد در انقلاب مشروطه بررسي و همچنين شمايي از مشهد در قبل و بعد از انقلاب مشروطه را بيان كند. در انقلاب مشروطه، روحانيون مشهد مواضع متفاوتي اتخاذ كردند كه گروهي از آنها به حمايت از مشروطه و عده‌اي نيز به مخالفت با آن برخاستند و گروهي نيز بي‌طرفي اختيار كردند. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با استفاده از روش تحقيق تاريخي و با بهره‌گيري از منابع و مآخذ و اسناد موجود، به بررسي اين مواضع و عوامل تأثيرگذار بر آن پرداخته شود.

به هيمن منظور در شش فصل كه سه فصل آن مقدماتي است، كلياتي درباره‌ي علل رخداد مشروطه و چگونگي وقوع آن در ايران بررسي مي‌گردد و در سه فصل بعدي، وضعيت خراسان، پيش و پس از انقلاب مشروطه تبيين و بازتاب‌هاي اين انقلاب در مشهد و مواضع گوناگون روحانيون توصيف و تحليل مي‌شود.

 

 

Finland Sevastopol joomla