دومین نشست نقد کتاب

انجمن علوم سیاسی ایران )شعبۀ خراسان ( با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

با موضوع نقد و بررسی آثار

 

 

 

یرواند آبراهامیان

 

 

برگزار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

زمان: چهارشنبه 28 آبان‌ماه 1393، ساعت 16 تا 18

 

مکان:دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری،

سالن مرحوم دکتر رزمی

 

 

Finland Sevastopol joomla