انجمن علوم سیاسی ایران شعبۀ خراسان

با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد)

برگزار می‌کند:

نشست بررسی

آسیب‌شناسی پژوهش‌های علوم سیاسی و اجتماعی

با حضور

احسان ارکانی

معاون توسعۀ مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

دکتر مجید حیدری

پژوهش‌گر علوم اجتماعی و استاد دانشگاه

دکتر محسن خلیلی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید گازرانی

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد)

 

 

زمان: 26 آذرماه 1393 / ساعت: 14:30 تا 17

مکان: قاسم‌آباد، استاد یوسفی شرقی،
سالن اجتماعات دانشکدۀ حقوق،
علوم سیاسی و زبان‌های خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد)

 

Finland Sevastopol joomla