تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

انتخاب واحـد جمعه 93/11/03 لغايت جمعه 93/11/10
شروع کلاسهـا شنبه 93/11/11
حذف اضافـه سه شنبه93/11/21لغايت دوشنبه 93/11/27
حذف اضطـراري لغايت پنج شنبه 94/02/17
پايان كلاسها در سال 93 پنج شنبه 93/12/28
شروع كلاسها در سال 94 شنبه 94/01/15

دريافت کارت ورود به جلسه امتحان

( از طريق سايت )

شنبه 94/03/09 لغايت شنبه 94/03/16
پايان کلاسهـا پنج شنبه94/03/14
امتحانـات يكشنبه 94/03/17لغايتشنبه 94/03/30
همکاري دانشجويان گرامي و رعايت دقيق مقررات بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه ، دانشگاه را در ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم وجلوگيري از مشکلات احتمالي ياري خواهد نمود .
Finland Sevastopol joomla