تاریخ ایجاد در 09 تیر 1394

عنوان : تاثیراندیشه ی موعودگرایی برروند توسعه ی سیاسی در ایران)باتاکیدبردولت نهم و دهم(

استاد راهنما :دکتر محمدباغستانی کوزهگر

استاد مشاور : دکتر وحید سینایی

نگارش : آناهیتا بنی اسدی

سال تحصیلی :   1392-93

تاریخ دفاع : 2 شهریور1393

چکیده

با روی کارآمدندولت محمود احمدی نژاد فرهنگ آخرالزمانی و مسیانیک نیز به شدت در سپهر سیاست کشور انتشار یافت. آخرالزمان گرایی به سبک احمدی نژاد منجر به نوعی قداست بخشی به قدرت و نهاد دولت و بویژه شخص رئیس جمهور گردید. جهانبینی آخرالزمانی به نوعی باعث تقویت فكر توطئه‌ و همچنین تقسیم جهان به جبهه حق و باطل شد. اساساً این نگاه دوآلیستی و سیاه و سفید وجود تفاوت، تکثر و تحزب را در جامعه برنمی تابد و جامعه را فاقد حزب و حتی طبقه و توسعه می خواهد. قطع یارانه های دولتی به روزنامه های منتقد، انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال 1387، انحلال خانه سینما در سال 1390، قطع یارانه احزاب و سپس تعطیلی خانه احزاب به خوبی رویکرد دولت نهم و دهم را در قبال توسعه سیاسی و تحزب و تکثر موجود در جامعه مدنی و فرهنگی نشان می دهد.در کنار تحزب و تکثر مشارکت سیاسی نیز در طی این دوره به شدت زیر تاثیر رویکرد و اندیشه اتوپیک سیاستمداران قرار داشت، در دوره احمدی نژاد اساسی ترین شکل رابطه قدرت رابطه حامی-پیرو بود. پیروان بی چون و چرا از «دولت ظهور» حمایت می کنند و در مقابل دولت نیز به مثابه «حامی» منابع سیاسی و اقتصادی را در بین پیروان تقسیم می کند. دولت نهم و دهم تمام نهادهای سیاسی و مدنی را پشت سر گذاشت و خود مستقیما به میان مردم آمد، قداست بخشیدن به احمدی نژاد و اطاعت از او را به مثابه اطاعت از خداوند دانستن رابطه حامی-پیرو را در سیستم سیاسی تقویت کرد و منجر به تضعیف مشارکت خودجوش شد. همچنین با انکار تحزب «وجه مشارکتی» فرهنگی سیاسی کمرنگ و «وجه تبعی» آن غلبه یافت و مشارکت سیاسی بیش از پیش شکل تجهیزی به خود گرفت. و سرانجام بردن سیاست به آسمان خیال و بریدن از واقعیات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج منجر به گذار کامل دولت نهم و دهم از «وضعیت ایدئولوژیک» معمول دولتها در جمهوری اسلامی به «وضعیت اتوپیایی» شد. بنابراین عناصری چون بسیج توده ای و رهبری قدرتمند، برچیدن تشکلهای سیاسی و صنفی مستقل، دولت متمرکز و گذار از جهانبینی ایدئولوژیک به جهانبینی اتوپیک از جمله مهمترین موانع توسعه سیاسی طی این دوره بوده است. به این ترتیب اندیشه موعودگرایانه حاکم بر دولت نهم و دهم باعث کند شدن روند توسعه سیاسی طی سالهای اخیر شده است

.واژگان کلیدی:

اندیشه­ ی موعودگرایی،توسعه­ ی سیاسی،مشارکت سیاسی،تحزب،دولت نهم و دهم

Finland Sevastopol joomla