تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : نقش حمایت مالی بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

 

استاد راهنما : دکترمحسن مدیر شانه چی

 

استاد مشاور : دکتر علی اصغر داودی

 

دانشجو : زهرا قربانیان

 

تاريخ دفاع : 1387

چكيده :

   انقلاب اسلامي ايران ، يكي از بزرگترين حوادث تاريخ كشور ماست كه تحولات عظيمي را به همراه داشت، در بررسي انقلاب اسلامي از زواياي مختلف كارهاي بسيار زيادي صورت گرفته است . يك بخش از تحقيقات و بررسي هاي مربوط ، بحث نيرو هاي اجتماعي دخيل در اين تحول عظيم است . يكي از مباحث اصلي علوم سياسي و يكي از مهم ترين وجوه مورد بررسي در جامعه شناسي سياسي چگونگي ارتباط متقابل دولت و گروه هاي مختلف اجتماعي است . بنابراين بررسي گروه هاي اجتماعي مختلف دخيل در اين تحول ، بطور عام و بررسي نقش بازار در انقلاب اسلامي به طور خاص از اهميت ويژه اي برخوردار است . دليل اين امر نيز به چگونگي تركيب نيروهاي اجتماعي در ايران از يك طرف و اهميت بازار و نقش طبقه متوسط سنتي از طرف ديگر بر مي گردد . اين اهميت وقتي بيشتر آشكار مي شود كه ارتباط محكم و گسترده بين طبقه سنتي و مذهب تشيع را بهتردرك كرده و مذهب و نقش قاطع آنرا در انقلاب اسلامي آشكارا مي بينيم.

انقلابات بزرگ جهان با توجه به شرايط خاص تاريخي ، اقتصادي و اجتماعي كشورهايي مانند روسيه ، چين ، فرانسه و .....با تكيه بر گروه هاي خاص اجتماعي صورت گرفته است. انقلاب اسلامي ايران نيز طبيعتاً با تكيه بر گروه هاي خاص اجتماعي و اقتصادي و نيروها و شكاف هاي اجتماعي خاص بوجود آمده است.

يكي از مباحث اساسي جامعه شناسي سياسي ، بررسي محيط اجتماعي سياست است ، بررسي تاثيرات جامعه به طور كلي اعم از حوزه روابط توليدي و اقتصاد و لايه بندي هاي اجتماعي و فرهنگ بر ساخت و فرآيند و رفتار سياسي و به عبارت ساده تر توضيح زندگي سياسي به وسيله متغيير هاي اجتماعي است ( بشيريه ،1381:95 ).

بنابراين يكي از مهم ترين متغيير هاي مورد بررسي در رابطه با تحولات كشورمان بررسي نيرو هاي اجتماعي حاضر در جريان انقلاب است .

ديدگاه برخي از جامعه شناسان جهان سوم در غرب اين است كه كشور هاي جهان سوم فاقد تضاد هاي عميق اجتماعي داخلي هستند و مبارزه ملي ، همه مبارزه هاي اجتماعي از جمله مبارزه طبقاتي را در اين كشور ها تحت الشعاع قرار مي دهد ، شايد بررسي نيرو هاي اجتماعي دخيل در اين مبارزات از جمله طبقه متوسط سنتي و علت حمايت گسترده آن از انقلاب اسلامي و تاكيد جنبه اقتصادي و مالي حمايت بازاريان ، جاي ترديدي در فقدان اين تضاد هاي اجتماعي ايجاد كند .

براي رسيدن به اين موضوع ، بايد به ساختار متنوع اجتماعي ايران در قرن 19 و چگونگي رشد طبقه متوسط سنتي بازگشت . در واقع اين بازگشت مي تواند عميق تر و طولاني تر باشد ، بررسي بازار يا به اصطلاح سوق به عنوان يكي از پديد هاي ناشي از تمدن اسلامي و سپس ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات مذهبي و جنبش هاي سياسي در ايران مورد نظر است تا اينكه به چگونگي قدرت يافتن بازار و نقش تعيين كننده آن در انقلاب اسلامي واقف شويم.

نقش طبقه متوسط سنتي در انقلاب محدود به اعتصاب ، تحصن و تعطيل شدن بازار نيست ، بلكه يكي از اساسي ترين و پررنگ ترين فعاليت هاي اين نيروي اجتماعي ، حمايت مالي از انقلاب بوده است .

هدف پژوهش بررسي نقش حمايت مالي بازاريان و طبقه متوسط سنتي در انقلاب است ، چرا كه به رغم مطالعات انجام شده بطور عام و مطالعات بطور خاص در مورد طبقه متوسط سنتي اين بخش از عملكرد اين طبقه يعني حمايت مالي و اقتصادي انقلاب كمتر بررسي شده است .

هدف ديگر با توجه به بافت طبقاتي و مذهبي جامعه ايران تعيين مي گردد . تركيب سنت و مذهب در ايران ، بزرگترين تحولات را در جامعه سبب شده است . طبيعتاً بررسي اين ارتباط و ريز كردن آن ، آگاهي بيشتري را نسبت به تحولات گذشته و چشم انداز روشن تري از تحولات آينده ايجاد خواهد كرد . بنابراين فرضيه اصلي پژوهش به اين صورت شكل مي گيرد :

يكي از عوامل اصلي پيروزي انقلاب اسلامي ، حمايت مالي بازار و بازاريان از انقلاب و روحانيت است .

براي شناسايي متغيير هاي دخيل در اين پژوهش ، تاثير حمايت مالي و اقتصادي بازاريان از انقلاب اسلامي به عنوان متغيير مستقل و انقلاب اسلامي به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته مي شود و در پي آزمون تاثير متغيير مستقل بر متغيير وابسته هستيم.

 

Finland Sevastopol joomla