تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : تاثیر ناسیونالیسم افراطی بر سقوط رژیم پهلوی

 

استاد راهنما : سعید گازرانی

 

استاد مشاور : محسن مدیر شانه چی

 

دانشجو : هایده شهیدی

 

تاريخ دفاع :87-1386

 

چكيده :

     سقوط رژيم پهلوي در سال 1357 ، با وقوع انقلاب اسلامي به عنوان يكي از برزگترين جنبش هاي توده اي در تاريخ معاصر صورت گرفت كه منجر به اين انقلاب شد ، نظريات گوناگوني ارائه گرديده و از جمله به عواملي مانند نوسازي سريع ، بحران هاي اقتصادي ، اختناق و سركوب سياسي ، نابودي كشاورزي و به دنبال آن مهاجرت روستائيان به شهر ها و پيدايش پديده حاشيه نشيني ، اسلام زدايي وغيره اشاره شده است. ولي با نگاهي كلي و جامع به ريشه هاي پيدايي عوامل فوق، ناسيوناليسمي افراطي قد علم مي كند كه بازتاب آن در تمام اين عوامل آشكار است. ناسيوناليسمي كه در پي احياي مجد و عظمت گذشته ايران باستان بود، اما نهايتاً با انقلابي با محتواي مذهبي اسلامي روبرو گرديد.

       البته منظور از ناسيوناليسم افراطي در اينجا، نه ناسيوناليسمي است كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا تحت تاثير شووينيسم يا ميهن پرستي افراطي به وجود آمد، بلكه به معناي ناسيوناليسمي (( باستان گرا )) است.

     هدف اين پژوهش مطالعه در مورد علّت اين فروپاشي و پاسخگويي به اين پرسش اصلي است كه ناسيوناليسم افراطي چه تاثيري برسقوط رژيم پهلوي داشته است؟

     بديهي است كه سقوط رژيم پهلوي را نتها به يك عامل نمي توان منحصر كرد.لذا ، در ارتباط با عوامل موثر بر سقوط اين رژيم چهار فرضيه ارائه شده است كه فرضيه اصلي پژوهش عبارت است از                          (( ناسيوناليسم افراطي عامل اصلي سقوط رژيم پهلوي بوده است )).

     اين پژوهش در قالب يك مقدمه و چهار فصل ارائه گرديده است.

     فصل اول به مفهوم ناسيوناليسم و تاريخچه آن اختصاص يافته ست. فصل دوم به بررسي ناسيوناليسم در ايران و تحولات آن مي پردازد. فصل سوم چگونگي به قدرت رسيدن رضا شاه و سياست هاي اودر دوران زمامداري مطرح شده است. در فصل چهارم ضمن مروري بر تحولّات سال هاي اوليه حكومت محمدرضا شاه به تاثير سياست هاي ناسيوناليستي افراطي او به عنوان عامل اصلي فروپاشي رژيم پهلوي پرداخته شده است. همچنين در قالب سه فرضيه مكمّل تاثير همزمان سه متغيير ناموزون، تضعيف روحانيّت به عنوان يك نيروي با نفوذ و موثر اجتماعي و بحران هاي اقتصادي-اجتماعي ناشي از سرمايه داري وابسته در كنار ناسيوناليستي افراطي رژيم پهلوي مورد بررسي قرار گرفته اند.

       گردآوري داده هاي پژوهش عمدتاً بر مبناي روش كتابخانه اي بوده و روش آزمون فرضيه نيز به صورت تجزيه و تحليل تاريخي-مقايسه اي است.

       نقطه تمركز تحقيق، از نظر موضوعي بر مفهوم ناسيوناليسم افراطي و تبيين تاثيرات سياست هاي ناسيوناليستي افراطي رژيم پهلوي بر سرنگوني و محدوده زماني آن از زمان تاسيس پهلوي تا انقلاب اسلامي و سقوط اين رژيم يعني سال هاي 1304-1357 است.

 

Finland Sevastopol joomla