تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسات آموزش عالی مشهد از عملکرد سیاست خارجی دولت نهم سه سال اول ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد

 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : دکتر محسن خلیلی

 

دانشجو : محسن حیدر زاده مشهدی

 

تاريخ دفاع : 87 - 1386

 

چكيده :

براساس نگرش سيستمي ، هر نظام سياسي پويا براي حفظ و بقاي خود نيازمند تعامل با محيط است. درون داده هاي سيستم در قالب تقاضاها و حمايت ها به درون سيستم منتقل شده و طي عملياتي پيچيده به برون داده ها در قالب خط مشي ها، سياست ها، قوانين و.... تبديل مي شود. آنچه در اين ميان حائز اهميت است نحوه انعكاس بازخوران برون داده ها بع درون سيستم است. مثبت يا منفي بودن اين بازخوران بايد به شيوه مناسب به درون سيستم انعكاس يابد تا بر اساس آن سيستم به اصلاح و ترميم سياست ها و خط مشي هاي خود بپردازد؛ در غير اين صورت، سيستم دچار اختلال كاركردي خواهد شد و در نهايت از ميزان حمايت از آن كاسته شده و سيستم به سوي اضمحلال و فروپاشي سوق خواهد يافت.

از آنجا كه حدود سه سال از روي كار آمدن دولت نهم مي گذرد، سنجش بازخوران خروجي هاي ( برون داده هاي ) اين دولت (در بعد سياست خارجي ) حائز اهميت بوده و مي تواند علاوه بر ارزش تئوريك، به لحاظ كاربردي اهميت زيادي داشته باشد.

در اين پايان نامه، محقق به سنجش ديدگاه و نگرش دانشجويان تحصيلات تكميلي مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد نسبت به عملكرد سياست خارجي دولت نهم از طريق تدوين و ارائه پرسش نامه به دانشجويان فوق پرداخته است.نتيجه بدست آمده از اين قرار است كه نگرش دانشجويان تحصيلات تكميلي مؤسسات آموزش عالي شهر مشهد نسبت به عملكرد سياست خارجي دولت نهم، مثبت است.

 

 

 

Finland Sevastopol joomla