تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : بررسي زمينه هاي همگرايي ايران و روسيه و تاثير آن بر روند تدوين رژيم حقوقي درياي خزر

 

استاد راهنما : دكتر غلامرضا خواجي

 

استاد مشاور : دكتر علي اصغر داودي

 

دانشجو : حسن هدايتي مجد

 

تاريخ دفاع :87-1386

 

چكيده :

بررسي زمينه هاي همگرايي و واگرايي دو كشور ايران و روسيه در عرصه سياست خارجي از گذشته تا كنون نشان مي دهد كه به رغم وجود چالش هاي مختلف در روابط دو كشور علي الخصوص در دوره تزار ها و شوروي سابق شاهد تغييرات اساسي در رفتار روسيه نسبت به ايران در دهه اخير هستيم. بنظر مي رسد روز به روز ديدگاه هاي اين دو كشور به هم نزديك شده و همكاري هاي روز افزون ايران و روسيه در سطوح دو جانبه ، منطقه اي و بين المللي به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد.

 همگرايي بين دو كشور مي تواند در همه ابعاد من جمله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه يكي از دغدغه هاي مشترك دو كشور است موثر باشد. درياي خزر از لحاظ سياسي، اقتصادي و ژئوپلتيك براي دو كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين دريا كه براساس قرارداد هاي 1921و 1940 مشترك بين دو كشور ايران و شوروي سابق بود، بين پنج كشور ساحلي قرار گرفته است و كشور هاي استقلال يافته هر كدام خواهان سهم مناسبي از اين دريا هستند.

 با حضور كشور هاي غربي و شركت هاي چند مليتي در منطقه درياي خزر به منظور بهره برداري از ذخاير نفت و گاز اين دريا كه بالغ بر65 تا 75 ميليارد بشكه نفت خام برآورد مي شود و تهديد بالقوه غربي ها براي ايران و روسيه، بخاطر جلوگيري از غيرقابل كنترل شدن اين دريا، دو كشور مجبور هستند تا در اسرع وقت وضعيت حقوقي اين دريا را مشخص تا از مداخله ساير كشور ها و بهره برداري هاي خودسرانه كه مشكلات متعدد را بوجود خواهد آورد ، جلوگيري نمايند. لذا به نظر مي رسد توسعه همكاري و همگرايي دو كشور مهم ايران و روسيه در ابعاد مختلف مي تواند بر روند تدوين رژيم حقوقي درياي خزر موثرواقع شود.

 در اين رساله از روش كتابخانه اي براي بررسي و شناخت موضوع استفاده شده و سعي شده است با بررسي چالش ها و زمينه هاي همگرايي ايران وروسيه به اين نتيجه برسم كه توسعه و همكاري دو كشور مي تواند بر روند تدوين رژيم حقوقي درياي خزر تاثير مثبتي داشته باشد.

 

Finland Sevastopol joomla