تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : تاثیر ویژگی های شخصیتی ایرانیان بر توسعه فرهنگی در ایران امروز

 

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

 

استاد مشاور : دکتر محسن مدیر شانه چی

 

دانشجو : ریحانه ربانی ابواالفضلی

 

تاريخ دفاع :1387

 

چكيده :

اين رساله مي كوشد پل ارتباطي ميان روانشناسي و علوم سياسي باشد.براين پايه، يكي از عوامل موثر در بحث توسعه فرهنگي را ويژگي هاي شخصيتي افراد در جامعه مي داند؛ و در صدد است تا تأثير ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان بر توسعه فرهنگي را در ايران امروز مورد ارزيابي قرار دهد.

براين اساس، پرسش آغازين پژوهش عبارت است از: تاثير ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان بر توسعه فرهنگي در ايران امروز چيست؟ متناسب با پرسش اصلي، فرضيه اصلي عبارت است از : ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان باعث كندي روند توسعه فرهنگي در ايران مي شود. در اين پژوهش ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان به عنوان متغيير مستقل و توسعه فرهنگي به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده و ما در پي آزمودن تاثير متغيير مستقل بر متغيير وابسته هستيم. بنابراين، براي آزمون فرضيه و در جهت ابطال يا اثبات آن، از روش تحليلي ـ تاريخي استفاده شده است.

ضمناً اين پژوهش، از نظر موضوعي بر ويژگي هاي شخصيتي، توسعه فرهنگي و تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر توسعه فرهنگي؛ از نظر مكاني بر ايران و از نظر زماني به سال هاي پس از انقلاب واز 1357 تا 1384 تمركز يافته است.

فصل اول پژوهش شامل تعاريف و كليات است. در اين فصل با مفاهيمي چون شخصيت، شخصيت پايه، توسعه فرهنگي و ... آشنا مي شويم.در فصل دوم به ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان پرداخته شده است كه از جمله اين ويژگي ها مي توان به دروغ گويي، پنهان كاري، ظاهر سازي، ميل به تخريب ديگران و ... اشاره كرد.لازم به ذكر است كه عوامل تاريخي، سياسي،‌اجتماعي و حتي جغرافيايي در شكل گيري اين ويژگي ها نقش داشته اند، و نيز برخي از اين ويژگي ها در دوران پس از انقلاب شدت بيشتري يافته است. فصل شوم به توسعه فرهنگي وشاخص هاي آن اختصاص دارد. در اين فصل تصويري از شاخص هاي توسعه فرهنگي شامل آزادي فرهنگي، تنوع فرهنگي،‌سرزندگي فرهنگي، آزادي خلاقيت، تكنولوژي، اينترنت، آموزش و پرورش و ... ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزيه و تحليل و بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان بر توسعه فرهنگي در ايران امروز پرداخته ايم. اين فصل شامل تاثير فرهنگ بر ويژگي هاي شخصيتي، مروري بر شاخص هاي توسعه فرهنگي در ايران،‌ تغيير فرهنگي در ايران و ويژگي هاي شخصيتي و توسعه فرهنگي است. بحث پاياني به نتيجه گيري و ارئه استنتاجات پژوهش اختصاص يافته است.

در يك جمع بندي كلي، ميتوان گفت ويژگي هاي شخصيتي ايرانيان عملاً باعث كندي روند توسعه فرهنگي در ايران مي شود. البته ميزان تاثيرگذاري هر يك از يكسان و يكنواخت نيست و از شدت و ضعف برخوردار مي باشد. در ضمن، كندي روند توسعه فرهنگي نيز متقابلاً بر ويژگي هاي شخصيتي تاثيرگذار است و به آن استحكام مي بخشد.

 

 

Finland Sevastopol joomla