تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : بررسي روند جهاني شدن و تأثير آن بر هويت ملي در ايران

 

استاد راهنما : دكتر علي اصغر داودي

 

استاد مشاور : دكتر محسن مدير شانه چي

 

دانشجو : موسي حمزه زاده سيد آباد

 

تاريخ دفاع : 1387

 

چكيده :

امروزه جهاني شدن به روندي غالب در عرصه جهاني تبديل شده و حوزه هاي مختلف حيات جوامع و ملت ها را متاثر نموده است. هم نوع تلقي و نگرش نسبت به اين روند نزد متفكران و انديشمندان متفاوت بوده، و هم ميزان تاثيرگذاري آن بر كشورهه يكسان نبوده است. آنچه مشهود است اينكه تاثير اين پديده بخصوص جنبه منفي
آن، بر جوامع جهان سوم به مراتب بيشتر از جوامع پيشرفته صنعتي مي باشد. شايد به همين دليل است كه واكنش ها نسبت به آن در جهان شوم شديد تر و گاه حالت خصومت آميز به خود گرفته است.

يكي از تاثيرات جهاني شدن تهديد هويت هاي ملي است كه طي قرون 17 به بعد اساس شكل گيري دولت هاي ملي بوده است. واكنش به اين تهديد بخصوص از جانب كشور هايي كه داراي هويتي ريشه دار و غني ميباشد، ملموس تر است. جامعه ايران با تاريخي چند هزار ساله و سابقه فرهنگي تمدني غني از جمله جوامعي است كه امروزه هويت ملي در آن در معرض تهديد جهاني شدن قرار گرفته است. از اين رو، مطالعه دقيق ابعاد اين تهديد و نحوه مقابله با آن وظيفه ملي است، به ويژه رسالت اصحاب فكر و قلم در اين زمينه به مراتب خطيرتر مي نمايد. بدين جهت موضوع " تاثير جهاني شدن بر هويت ملي در ايران " در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي موضوع پژوهش علمي قرار گرفت.

پرسش اصلي مطرح شده در اين پژوهش اين است كه : (( با توجه به غلبه روند جهاني شدن در عرصه بين المللي و تاثير آن بر عرصه ها ي مختلف حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ، اين روند چه تاثيري بر هويت ملي ايرانيان خواهد گذاشت؟ )) پس از مطالعه گسترده، در مقدمه چارچوب كلي پژوهش ترسيم شده، در گفتار نخست مباحث نظري مرتبط با جهاني شدن بحث گرديده، در گفتار دوم به ابعاد جهاني شدن پرداخته شده، در گفتار سوم ميزان اثرپذيري هويت ملي ايرانيان از پديده جهاني شدن قرار گرفته است و در گفتار پاياني به بررسي يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها پرداخته شده است.

در راستاي فرضيه اصلي، اين نتيجه مورد تاييد قرار گرفت كه جهاني شدن روندي است اجتناب ناپذير و تأثير آن بر هويت ملي در ايران بستگي به نوع عملكرد مسئولان و سياست گذاران خواهد داشت. چنانچه سياستگذاران شرايط جديد را درك ننموده و تمهيدات لازم را براي برخورد فعالانه با موج جهاني شدن اتخاذ ننمايند، اين روند تهديدي براي هويت ملي ما خواهد بود و به تضعيف آن منجر خواهد شد اما اگر تدابير لازم جهت برخورد منطقي و معقول با آن اتخاذ نگردد، اين روند به فرصتي تبديل خواهد شد براي تحكيم و تثبيت بيشتر هويت ملي ايران. در پايان سعي شده برخي راهكارهاي مناسب در خصوص تعامل با اين روند رو به گسترش ارئه شود.

 

Finland Sevastopol joomla