تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : بررسی مبانی معرفت شناختی اسلام و فمنیسم نسبت به حقوق زن

 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : دکتر محمد رضا کاظمی گلوردی

 

دانشجو : رقیه کاظم نژاد

 

تاريخ دفاع :88-1387

چكيده :

تلاش ما در اين پژوهش در جهت بررسي مباني معرفت شناختي اسلام و فمينيسم نسبت به حقوق زن و قصد پاسخگويي به اين سوال اساسي بوده است كه چه نسبتي ميان مباني معرفت شناختي اسلاو فمينيسم نسبت به حقوق زن وجود دارد؟ و چرا به رغم داعيه حمايت از حقوق زن از جانب هر دو حوزه، يكديگر را متهم به نقض حقوق زن مي نمايند؟ فرضيه اصلي اين پژوهش اين بوده كه علت تفاوت نگرش ها و ديدگاه ها در اسلام و فمينيسم نسبت به حقوق زن به مباني معرفت شناختي اين دو ديدگاه مربوط است. در راستاي بررسي فرضيه پژوهش، در قالب چهار بخش و نه فصل مباحث اسلام و فمينيسم مطرح گرديده كه در بخش اول، مباحث نظري و توضيح پاره اي از اصلاحات مطرح گرديده و بخش دوم به جايگاه زن در اسلام پرداخته است، بخش سوم نيز، جايگاه زن در مغرب زمين را مورد بحث قرار داده و در نهايت بخش چهارم به بررسي مباني معرفت شناسانه اسلام و غرب و عواملي كه طي دوران هاي مختلف در نوع نگرش مسلمانان و غربيان نسبت به زن مؤثر بوده است مورد بررسي قرار داده ايم. نهايتاً با در نظر گرفتن اين موضوع كه تفاوت ديدگاه اسلام و غرب نسبت به زن يك تفاوت ماهوي است، اما از جنبه نگاه انسان شناسانه به موضوع و با توجه به روش تحليل گفتماني به اين نتيجه رسيديم كه بسته به نوع فضاي گفتماني حاكم در هر عصر، نوع ديدگاه ها و نگرش خا نسبت به حقوق زن متفاوت بوده است و هرچه فضاي ديالوگ و گفتگوبين دو حوزه اسلام و غرب بيشتر شود و دو گروه به دور از حب و بغض هاي تاريخي با عقايد يكديگر بيشتر آشنا شوند خواهند توانست ديدگاه جامع تري از حقوق زن را به جهانيان عرضه نمايند.

 

 

Finland Sevastopol joomla