تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : زمینه های فرهنگی خشونت سیاسی در ایران ( از 1284 تا 1384 )

 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : دکتر سعید گازرانی

 

دانشجو : مهدی خوش انگشت

 

تاريخ دفاع : 88-1387

چكيده :

يكي از مشكلات مهمي كه جامعه ايران در طول تاريخ خود با آن روبرو بوده و امروز نيز كم و بيش با آن روبروست، خشونت سياسي مي باشد. محققين ايراني زيادي به اين موضوع اشاره كرده و در پي ريشه يابي آن بوده اند. اين تحقيق نيز بر موضوع ريشه يابي خشونت سياسي در ايران تمركز نموده است . اما خشونت سياسي به عنوان پديده اي انساني ريشه هاي متعددي داشته است و از زواياي متعددي قابل بررسي مي باشد . در بين نظريات گوناگون در خصوص خشونت،‌تحقيق حاضر بر فرهنگ به طور عام و فرهنگ سياسي به طور خاص به عنوان ريشه خشونت تاكيد دارد. پرداختن به بحث خشونت سياسي و ريشه يابي آن نيازمند طرح مقدمات نظري در مورد فرهنگ، فرهنگ سياسي، خشونت، خشونت سياسي و نيز يك سير اجمالي در زمينه هاي تاريخي خشونت سياسي در ايران بود. ماحصل تلاش هاي انجام شده در خصوص اين مسائل در دو گفتار ابتدايي تحقيق و در طي هفت فصل مشاهده مي شوند . در گفتار اول مباحث نظري مربوط به تحقيق طي سه فصل ذكر شده اند. همچنين در اين قسمت به چهارچوب نظري اين تحقيق اشاره شده است. چهارچوب نظري اين تحقيق براي بررسي مسئله خشونت مبتني بر رهيافت مردم شناسانه است كه خود مبتني بر فرهنگ مردم يك جامعه و تأثير آن بر بروز خشونت سياسي است. بنابراين در اين تحقيق ريشه يابي خشونت سياسي در ايران بر اين محور و با توجه به برخي از مؤلفه هاي فرهنگي مردم ايران انجام شده است. در گفتار دوم اين تحقيق به سابقه تاريخي خشونت سياسي در ايران پرداخته شده است. اين بخش در چهار فصل تدوين شده است و در اين چهار فصل به ترتيب به روند حوادث خشونت بار سياسي در دوره مشروطه ( از 1285 تا كودتاي رضاشاه )، خشونت سياسي در دوره رضا شاه، خشونت سياسي در دوره محمدرضا شاه و در نهايت خشونت سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اشاره شده است. در گفتار سوم اين تحقيق چهار مؤلفه اساسي فرهنگي در جامعه ايران به عنوان فرضيات تحقيق در نظر گرفته شده است. اين مؤلفه ها عبارتند از : خرده فرهنگ خودمداري، فرهنگ عدم تسامح و تساهل، فرهنگ عشيره اي و خرده فرهنگ اسلام سياسي. در بين اين مؤلفه ها، خرده فرهنگ خودمداري به عنوان فرضيه اصلي و سه مؤلفه فرهنگ عدم تسامح و تساهل، فرهنگ عشيره اي و خرده فرهنگ اسلام سياسي به عنوان فرضيات مكمل اين تحقيق در نظر گرفته شده اند.در اين گفتار طي 4 فصل به اين مؤلفه هاي فرهنگي، ويژگي ها و مشخصات آنها و نقش آنها در بروز خشونت سياسي پرداخته شده است . در پايان اين تحقيق هم گفتار چهارم قرار دارد كه در نتيجه گيري نگارنده از تحقيق وجود دارد. در اين گفتار علاوه بر نتيجه گيري به چشم اندازهاي خشونت در ايران و همچنين راهكارهاي جلوگيري از بروز خشونت سياسي به طور اجمالي اشاره شده است.

 

 

Finland Sevastopol joomla