تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : جایگاه متافیزیک در اندیشه پست مدرن و تأثیر آن بر سیاست

 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : دكتر تقوی

 

دانشجو : علی مشتاقی

 

تاريخ دفاع :1388

 

چكيده :

يكي از رويكرد هاي مهم در حوزه فلسفه، رويكرد متافيزيكي است. تا پيش از دوران مدرن متافيزيك مهم ترين و قابل اعتماد ترين روش شناخت بشر بود. تمام جنبه هاي زندگي بشر با بر آمدن عصر مدرن و غلبه نگرش عقلي و حاكم شدن خرد خود بنياد، متافيزيك و مقولات متافيزيكي در زندگي انسان كم رنگ و به حاشيه رانده شد. تمام عرصه هاي زندگي بشر از علم گرفته تا اقتصاد و سياست و فرهنگ تحت تاثير يافته هاي عقل ابزاري و علم پوزيتيويستي مبتني بر تجربه گرايي قرار گرفت.

با به عرصه آمدن گفتمان جديد پست مدرنيسم، و با توجه به نقد هاي جدي كه اين رويكرد به مدرنيته و به طور كلي نگاه مدرنيسم نسبت به هستي، جهان و سياست دارد، اين سوال مطرح است كه آيا با نقد رويكرد هاي عصر مدرن امكاني براي بازگشت تفكرات ماورايي و متافيزيكي فراهم شده است؟ اين طرح پژوهش با اصل قرر دادن اين پرسش در پي يافتن پاسخي مناسب براي آن مي باشد.

با بررسي هاي مختلف انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه فضاي كثرت گرايانه و نسبي گرايانه حاكم بر گفتمان پست مدرن امكان بازگشت تمام روش هاي شناخت و نيز شيوه هاي مختلف زندگي را فراهم نموده است. البته اين بدان معنا نيست كه پست مدرنيسم كليت انديشه متافيزيكي را مي پذيرد، بلكه به اين معناست كه امكان عرضه شدن و حضور آن را در كنار ديگر روش ها و شيوه هاي زندگي فراهم مي سازد.

بازگشت و احياء روش هاي مبتني بر متافيزيك طبيعتاً بر عرصه سياست نيز تأثيرات زيادي خواهد گذاشت.

 

 

Finland Sevastopol joomla