تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : موانع همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما : دکتر جلیل رحیمی جهان ابادی

 

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

 

دانشجو : مجید باقری

 

تاريخ دفاع : 88-1387

 

چكيده :

سرعت و دامنه تحولات بنيادين در عرصه نظام بين الملل ، دست اندركاران سياست خارجي كشور ها را ناچار مي سازد، به منظور تعقيب منافع ملي خود، ارزيابي مستمر و مداومي از جايگاه كشور در نظام بين المللي به عمل آورند و راهبردها و راهكار هاي مناسبي را تدبير كنند. ورود نقش افريني اتحاديه اروپا در صحنه بين المللي از جمله مهم ترين اين دگرگوني هاست. جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا به علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزشي، هنجاري و فرهنگي متفاوت، فاقد مباني يك رابطه استراتژيك هستند. اما جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين المللي و همچنين نقش و جايگاه منطقه اي و راهبردي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت هاي متقابلي براي برقراري يك رابطه تقويت شده با اتحاديه اروپا به وجود مي آورد و از اين رو مطالعه دقيق؛ ابعاد مختلف روابط و عوامل تاثيرگذار بر تصميم گيري سياست خارجي طرفين و شناخت موانع همكاري دو طرف مي تواند ما را به يك شناخت عميق جهت رسيدن به يك ثبات در روابط برساند .

بدين جهت موضوع " موانع همكاري اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران " در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي موضوع پژوهش علمي قرار گرفت .

پرسش اصلي مطرح شده در اين پژوهش اين است كه : (( موانع اصلي همكاري اتحاديه اروپا و ايران ريشه هاي اساسي اختلاف دو طرف چيست؟ )) پس از مطالعه گسترده، در مقدمه چارچوب كلي پژوهش ترسيم شده، در فصل اول مباحث نظري مرتبط با موضوع بحث گرديد ، در فصل دوم به تاريخچه روابط دو طرف پرداخته شده، در فصل سوم ساختار سياست خارجي ايران و اتحاديه اروپا بيان شده در فصل چهارم نقش ايالات متحده آمريكا در روابط ايران و اتحاديه اروپا مطرح شده است. در فصول بعدي حقوق بشر، مسايل دفاعي و انرژي هسته اي و روند صلح خاورميانه ومسئله تروريسم هريك به طور جداگانه در يك فصل به عنوان موانع همكاري دو طرف مطرح گرديده است.

و در بخش پاياني به بررسي يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است. در راستاي فرضيه اصلي ، اين نتيجه مورد تاييد قرار گرفت كه اختلافات هنجاري و سياسي ميان ايران و اتحاديه اروپا نگاه طرفين را به مسائلي چون حقوق بشر و ... متفاوت كرده است ، در پايان سعي شده است راهكارها و پيشنهاداتي براي گسترش روابط طرفين و از ميان برداشته شدن موانع بيان شود.

          

Finland Sevastopol joomla