تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : موانع فرهنگی نهادینه شدن حقوق بشر در ایران

 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

 

دانشجو : نداسادات حاجی وثوق

 

تاريخ دفاع : 89-1388

 

چكيده :

مسأله حقوق بشر امروزه، به يك دغدغه جهاني تبديل شده و نقش مهمي در شكل دهي به مناسبات بين المللي ايفا مي نمايد. با توجه به رشد آگاهي هاي عمومي در عصر جهاني شدن حساسيت جوامع و دولت ها نسبت به نقض موازين حقوق بشر افزايش يافته و دولت ها نمي توانند به شكلي خودسرانه به اقداماتي مبادرت نمايند كه ناقض چنين موازيني باشد؛ از اين رو تمام دولت ها تلاش دارند تا حتي به ظاهر، گام هايي در جهت تثبيت و نهادينه شدن حقوق بشر بردارند. از جمله مسائلي كه در جامعه ايران امروز وجود دارد اين است كه چرا به رغم تلاش هاي عديده اي كه مردم و نخبگان فكري ايران در طي يك سده اخير در جهت اجرا و نهادينه كردن حقوق بشر انجام داده اند اما موارد نقض حقوق بشر در سطوح مختلف در جامعه ايران فراوان است. يا به يك تعبير چرا حقوق بشر در جامعه ايران نهادينه نشده است؟ تلاش براي پيدا كردن پاسخي عالمانه و روشمن بر اين پرسش سبب شد تا طرح پژوهش حاضر در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي تنظيم و ارائه گردد.

بر اين اساس موارد فوق پرسش اصلي اين پوهش عبارت است از : موانع نهادينه شدن حقوق بشر در ايران چيست؟

در پاسخ به اين پرسش فرضيه ما اين بود كه سنت هاي ناسالم فرهنگي مهم ترين عامل در عدم نهادينه شدن حقوق بشر در جامعه ايران بوده است.

پس از بررسي هاي مختلف، داده ها و يافته هاي اين پژوهش در قالب چهار گفتار به شرح ذيل سازماندهي گرديد:

در گفتار اول به مباحث نظري پرداخته شده است و تعاريف و كلياتي در باب حقوق بشر و فرهنگ ارائه شده است.

گفتار دوم در چارچوب چهار فصل تنظيم گرديده، كه در سه فصل ابتدايي سيمايي از وضعيت حقوق بشر در ايران، ترسيم شده و در آن وضعيت شاخص هاي حقوق بشر مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ و در فصل چهارم اين گفتار به تلا شهاي داخلي جهت حمايت از حقوق بشر در ايران پرداخته شده است.

گفتار سوم در قالب سه فصل، با نگاهي آسيب شناختي سعي دارد سنت هاي ناسالم فرهنگي حاكم بر جامعه ايران را شناسايي و تأثير هر يك از آنها را بر نهادينه شدن حقوق بشر در ايران بررسي نمايد.

در گفتار چهارم، فرضيه پژوهش بررسي و مورد تأئيد قرار گرفته و سپس راه كار هايي جهت بسط حقوق بشر در ايران در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي،‌و ديني ارائه شده است.

نتايج بررسي هاي اين رساله نشان مي دهد، سنت هاي ناسالم فرهنگي در ميان ايرانيان بيش از ديگر عوامل و متغيير ها در عدم نهادينه شدن حقوق بشر در ايران مؤثر بوده است.

 

 

Finland Sevastopol joomla