تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما : دکتر احمد جوانشیری

 

استاد مشاور : دکتر محسن مدیر شانه چی

 

دانشجو : علی اسلامی مقدم

 

تاريخ دفاع :1388

 

چكيده :

امروزه سياست خارجي دولت ها بيانگر نحوه نگرش آنها نسبت به محيط پيرامون خود و پويايي هاي آن است. اين طرز تلقي به نوبه خود محصول تلفيق تحولات عيني ( محيط عملياتي ) و عناصر ذهني ( محيط ادراكي و روانشناختي ) است كه در شكل گيري الگو هاي رفتاري و كنش متقابل دولت ها با يكديگر و با دنياي اطرافشان نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند.دگرگوني هاي نظري و رفتاري در رفتار سياست خارجي ايران بيانگر آن است كه قالب هاي هويتي متفاوت و متنوعي در ساختار اجتماعي ايران وجود داشته است و انعكاس آن در حوزه سياست خارجي تأثير زيادي گذارده است. در اين پژوهش تلاش بر آن است كه با تمركز بر تحول در نقش هاي ملي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي ، مبناي جهت گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در منطقه آسياي مركزي مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. در اين راه ضمن بررسي نقش ها، سمت گيري ها و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به ابعاد مختلف اين روابط از جمله همكاري هاي منطقه اي به سه نمونه از رويكرد هاي همكاري جويانه ايران در منطقه ( اكو، شانگ هاي و كاسكو ) و نقش ميانجي گرانه جمهوري اسلامي ايران در بحران تاجيكستان اشاره كرد.

پرسش اصلي مطرح شده در اين پژوهش اين است كه : آسياي مركزي از چه جايگاهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده است ؟ كه به دنبال آن پس از مطالعات گسترده در مقدمه، چارچوب كلي پژوهش طي پنج فصل ترسيم شد، در راستاي فرضيه اصلي مبني بر اينكه آسياي مركزي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران جايگاهي براي پيشبرد راهبرد هاي همكاري جويانه منطقه اي است، اين نتيجه مورد تاكيد قرار گرفت كه جمهوري اسلامي ايران از ابتداي استقلال جمهوري هاي شوروي سابق، راهبرد سياست خارجي خود را بر مبناي همكاري و رابطه همه جانبه در دوسطح دو جانبه و چند جانبه بنا نهاده است . امروزه سياست مبتني بر موازنه خارجي ، ادامه سياست ائتلاف سازي دولت جمهوري اسلامي ايران را ضروري مي سازد . دولت ايران نيازمند مشروعيت دولت در نظام بين المللي با استفاده از مشروعيت حكومت و به كارگيري ساز و كار هاي دمكراتيك در اعمال حكومت است كه تقويت همكاري هاي دو جانبه، چند جانبه و همكاري هاي منطقه اي و عضويت در سازمان هاي مختلف از جمله نمونه هاي از آن مي باشند .

 

 

Finland Sevastopol joomla